Privacyverklaring

Laurens gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring heeft als doel om inzichtelijk te maken welke persoonsgegevens wij verwerken en waarom dat nodig is. Dit doen wij altijd zorgvuldig en veilig. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Wanneer u cliënt bij ons bent verwerken wij uw persoonsgegevens. Meer informatie hierover en bij wie u terecht kunt met vragen over uw privacy, leest u hieronder.

Wij verwerken uw gegevens bij het uitvoeren van onze plichten als zorgverlener. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor onder andere de volgende doeleinden:

 • Dienstverlening en uitvoering van uw behandeling;
 • identificatie;
 • voldoen aan wettelijke verplichting;
 • behartiging gerechtvaardigd belang. Uw persoonsgegevens worden ook verwerkt om gerechtvaardigde belangen van Laurens te behartigen. Het verwerken van uw persoonsgegevens kan bijvoorbeeld nodig zijn voor het uitvoeren van een kwaliteitsonderzoek of om uw klacht tegen (een medewerker van) Laurens te behandelen. Wij verwerken uw persoonsgegevens ook om onze administratie en andere interne beheersactiviteiten uit te kunnen voeren. Hierbij kunt u denken aan het declareren van de aan u verleende zorg bij uw zorgverzekeraar;
 • wetenschappelijk onderzoek.

Meestal geeft u zelf uw gegevens aan ons, omdat wij die nodig hebben om u verder te helpen. Daarnaast krijgen wij uw gegevens van andere zorgverleners, zoals huisartsen en  ziekenhuizen.

Vanaf het moment dat u zich als cliënt bij Laurens aanmeldt, verwerken wij verschillende persoonsgegevens van u, zoals uw naam, adres, geboortedatum,  burgerservicenummer (BSN) en contactgegevens. In het kader van de (voorgenomen) zorg- en dienstverlening verwerken wij in uw cliëntdossier ook gegevens over uw gezondheid. Met het verwerken van persoonsgegevens bedoelen wij dat wij uw gegevens onder andere zullen registreren, inzien, opslaan en eventueel zullen verstrekken aan rechtmatige ontvangers (bijvoorbeeld een andere zorgverlener waarnaar u wordt doorverwezen).

Wij bewaren uw gegevens zolang dit noodzakelijk is voor het verlenen van zorg aan u en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens vernietigen.

Bent u contactpersoon of wettelijk vertegenwoordiger van een cliënt? 

Als u een contactpersoon of wettelijk vertegenwoordiger van een cliënt van Laurens bent, verwerken wij een beperkt aantal persoonsgegevens van u, zoals uw naam, contactgegevens en uw relatie met de cliënt. Deze gegevens hebben wij nodig om contact met u op te kunnen nemen.

 

Soms werkt Laurens samen met andere organisaties of zijn er andere zorgverleners betrokken bij uw behandeling. Wij wisselen dan gegevens uit. Dit doen wij op een beveiligde manier en alleen als dit noodzakelijk is. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen dat zij ook vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. Verder delen wij uw gegevens ook met anderen als wij daartoe wettelijk verplicht zijn of als u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Als cliënt heeft u verschillende rechten om invloed uit te oefenen op de gegevens die wij van u verwerken:

 1. Recht op inzage in gegevens 

U kunt ons vragen om inzage in uw persoonsgegevens. U kunt alleen gegevens over uzelf opvragen, niet over anderen.

 1. Recht van aanpassen, aanvullen, beperken, meenemen of verwijderen van de gegevens

Staan in uw dossier niet de juiste gegevens of is het niet compleet? Dan kunnen wij op uw verzoek uw dossier aanpassen, aanvullen of gegevens verwijderen. Dit kan niet altijd. Als het niet kan, kunt u nog wel uw eigen verklaring in het dossier laten opnemen.

 1. Intrekken van uw toestemming

Als u aan ons toestemming heeft verleend om uw persoonsgegevens te mogen verwerken, kunt u deze toestemming ook weer intrekken. U doet dit op dezelfde wijze als waarop u toestemming heeft verleend.

 1. Bezwaar tegen verwerking gegevens

U kunt bezwaar aantekenen tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. U kunt ons dan vragen om uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken. Dit kan niet altijd, bijvoorbeeld als wij wettelijk verplicht zijn de gegevens te verwerken. U moet in zo'n geval kunnen aantonen dat de verwerking nadelige gevolgen voor u kan hebben.

Wilt u een verzoek indienen dan kunt u als cliënt dit doen bij de contactpersoon voor uw zorg.

 

Via Google Analytics verzamelen en analyseren wij informatie over het gebruik van de website, zoals aantal bezoekers, duur van het bezoek en bezoek aan specifieke pagina’s. Voor het gebruik van Google Analytics hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten. De gegevens die we verzamelen, worden uitsluitend gebruikt om de website te optimaliseren voor de bezoekers. We delen deze gegevens niet met andere partijen. De informatie is niet herleidbaar tot de identiteit van de bezoeker van de website: een deel van het IP-adres is voor ons onleesbaar gemaakt.

Om deze gegevens te verzamelen, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een eenvoudig, klein bestand dat op de harde schijf van de computer van de bezoeker wordt opgeslagen. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens. We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Het gebruik van cookies kan door de bezoeker worden aangepast via de instellingen in de browser. In dat geval is het echter mogelijk dat onderdelen van de website niet gebruikt kunnen worden.

Bovenstaande informatie is uitsluitend van toepassing op de website van Laurens. Laurens is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor het privacybeleid van websites van derden, die via de site van Laurens door middel van links te bereiken zijn.

 

Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming. Mocht u er met onze Functionaris Gegevensbescherming niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.Onderstaande contactgegevens zijn uitsluitend bedoeld voor vragen over privacy zaken. Voor andere contactgegevens kijkt u op deze pagina.

U kunt een bericht sturen naar onze Functionaris Gegevensbescherming door te mailen naar: privacywet@laurens.nl 

 

Bij Stichting Laurens vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.

Als u een zwakke plek in één van onze systemen/websites heeft gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze cliënten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen u:

 • Uw bevindingen te mailen naar privacywet@laurens.nl. Versleutel uw bevindingen om te voorkomen dat de informatie in verkeerde handen valt.
 • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen.
 • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen.
 • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden.
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wat wij beloven:

 • Wij reageren binnen 3 dagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
 • Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding.
 • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk.
 • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem.
 • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker.
 • Als dank voor uw hulp bieden wij een beloning aan voor elke melding van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem. De grootte van de beloning bepalen wij aan de hand van de ernst van het lek en de kwaliteit van de melding.

Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.  

×

Zoeken